Data Protection

1. Oznámení o ochraně osobních údajů
 
Společnost Konplan s.r.o. (dále jen „Konplan“, popř. „my“ nebo „nám") je velmi potěšena vaší návštěvou našich internetových stránek a mobilních aplikací (souhrnně rovněž „online nabídka") i vaším zájmem o naši společnost a naše výrobky. 
Ochrana soukromí při zpracování vašich osobních údajů, jakož i bezpečnost veškerých obchodních údajů je pro nás velmi důležitá a klademe na ni důraz v rámci veškerých našich vnitropodnikových postupů. Osobní údaje, které byly získány při vaší návštěvě našich online nabídek, zpracováváme zcela důvěrně a pouze v souladu s platnými předpisy. 
Ochrana dat a bezpečnost informací tvoří nedílnou součást naší podnikové politiky.
 
2.  Odpovědná osoba
 
Odpovědnost za zpracování vašich údajů nese společnost Konplan s.r.o. 
Naše kontaktní údaje:
Konplan s.r.o.
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Telefon: +420 377 918 109
e-mail: pilsen@konplan.cz
 
S naším pověřencem pro ochranu osobních údajů se můžete spojit na následující adrese:
E-mail: data.protection@konplan.cz
 
3. Zpracování osobních údajů
 
3.1.  Zásady
 
Osobními údaji jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy např. jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje o smlouvě a účetní a zúčtovací údaje, které umožňují identifikaci osoby.
Osobní údaje (včetně IP adres) zpracováváme pouze v případě, že je k tomu zákonný důvod nebo jste nám k tomu dali souhlas, např. při registraci. 
 
3.2.  Zpracovávané kategorie údajů
 
Jsou zpracovávány následující kategorie údajů: 
komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mailová adresa, adresa, IP adresa)
základní údaje o smlouvě (smluvní vztah, zájem o výrobky, resp. uzavření smlouvy)
historie zákazníka
údaje o zúčtování smlouvy a údaje o platbách
údaje o plánování a daňové údaje
pohybové údaje
informativní údaje (třetích stran, např. agentur pro poskytování informací nebo informace z veřejných rejstříků)
Účely zpracování a jeho právní důvody
My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely na základě následujících právních důvodů:
 
3.2.1.  Smluvní základ (příprava, provádění, ukončení)
 
Odpovědi na dotazy
Zpracování vašich zakázek
Příprava, projednání a plnění smlouvy uzavřené s vámi
Zajištění přístupu k určitým informacím a nabídkám
 
3.2.2.  Právní závazky
 
Úřední nebo soudní nařízení
 
3.2.3.  Oprávněný zájem společnosti Konplan
 
Přímý marketink
Pseudonymizovaný web tracking neboli webová analytika
Zdokonalování produktů a výkonů
Online průzkumy (Poznámka: Pokud pro průzkumy využíváme společnosti pro průzkum trhu, tyto společnosti pracují výhradně na naši objednávku a podle našich pokynů.)
Odůvodnění nebo zajištění ochrany právních nároků či ochrany proti žalobám
Zabránění zneužití nebo jiným nezákonným aktivitám
Zaručení bezpečnosti dat
 
3.2.4.  Souhlas
 
Průzkum zaměřený na produkty, resp. zákaznický průzkum prostřednictvím elektronické pošty a/nebo telefonu
Zasílání newsletteru
 
3.3.  Soubory log
 
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou z vašeho internetového prohlížeče automaticky přeneseny určité informace, které jsou u nás uloženy do tzv. souborů log (např. používaný internetový prohlížeč a operační systém, jméno domény webových stránek, z nichž jste přišli na naše stránky, počet návštěv, průměrná doba setrvání, vyvolávané stránky). Tyto informace nejsou přiřazeny určité osobě.
Používáme soubory log - stejně jako naše dceřiné společnosti na celém světě - ke zjišťování poruch a zajištění bezpečnosti (např. k objasnění pokusů o útok). Tyto soubory jsou krátkodobě uloženy a poté vymazány. Soubory log, které musí být uloženy pro účely dokazování, nejsou mazány až do konečného objasnění příslušného incidentu a mohou být v jednotlivých případech dále předány vyšetřujícím úřadům.  
Soubory log jsou používány (bez IP adresy, resp. bez úplné IP adresy) také k účelům analýzy - viz rovněž odst. Webová analýza.
 
4. Povinnost poskytnout osobní údaje
 
Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, musíte poskytnout takové osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření, splnění a ukončení smluvního vztahu a k plnění s tím souvisejících povinností nebo které jsme podle zákona povinni zjišťovat. Bez poskytnutí takových údajů nebudeme zpravidla schopni s vámi uzavřít smlouvu, ani ji plnit a ukončit.
Jestliže zpracování dat v rámci využívání těchto webových stránek není nutné k uzavření, plnění a ukončení smluvního vztahu nebo k plnění smluvních povinností a ani není požadované podle zákona, poskytujete svoje údaje dobrovolně. Dovolujeme si upozornit, že určité funkce webových stránek nebo určité služby není možné využívat, jestliže neposkytnete potřebné údaje. 
 
5.  Děti
 
Společnost Konplan vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí, aniž by výslovně neupozornila, že takové údaje by měly být poskytovány pouze se souhlasem rodičů. To však neplatí v případě, kdy to vyžadují platné zákony. Společnost Konplan v zásadě použije nebo dále předá osobní údaje dětí jen v případě, že to povoluje zákon, a pouze po vyžádání souhlasu rodičů podle zákona anebo v zájmu ochrany dětí.
 
6.  Další předávání údajů
 
6.1.  Další předávání údajů jiným odpovědným osobám
 
Vaše osobní údaje v zásadě předáme jiné odpovědné osobě pouze v případě, že to vyžaduje plnění smlouvy, je to náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany anebo k tomu poskytnete souhlas. Třetí stranou může být také dceřiná firma společnosti Konplan s.r.o.. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Dále mohou být data předána jiné odpovědné osobě, jestliže jsme povinni tak učinit na základě platných předpisů nebo vykonatelného úředního, resp. soudního nařízení. 
 
6.2. Poskytovatelé služeb
 
Externí poskytovatele pověřujeme službami, jako např. nákupními a marketinkovými službami, správou smluv, prováděním plateb, programováním, datovým hostingem a službami horké linky. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pravidelně je kontrolujeme, především z hlediska zacházení s daty a ochrany dat, která jsou u nich uložena. Všechny poskytovatele služeb zavazujeme k zachování důvěrnosti a dodržování požadavků podle platných zákonů.
 
7.  Další předávání údajů příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor
 
Osobní údaje můžeme předávat také příjemcům, kteří mají své sídlo mimo Evropský hospodářský prostor v tzv. třetích zemích. V takovém případě před předáním zajistíme, aby u příjemce byla zabezpečena buď přiměřená úroveň ochrany dat (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU pro příslušnou zemi nebo dohody na standardních smluvních doložkách Evropské Unie s příjemcem), anebo si vyžádáme váš souhlas s dalším předáním.
 
8.  Doba uložení údajů; doba uchování údajů
 
Vaše údaje v zásadě ukládáme na tak dlouhou dobu, jaká je nutná k poskytnutí naší online nabídky a s ní souvisejících služeb, resp. v jejímž průběhu máme oprávněný zájem na jejich dalším uložení (např. můžeme mít oprávněný zájem na poštovním marketinku i po splnění smlouvy). Ve všech ostatních případech smažeme vaše osobní údaje s výjimkou dat, která musí zůstat nadále uložena pro účely plnění zákonných povinností (např. podle daňových nebo obchodních zákonů).
 
9. Používání cookies
 
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na váš počítač při prohlížení online nabídky. Pokud znovu vyvoláte stejnou online nabídku, pošle váš prohlížeč obsah cookies příslušnému poskytovateli, a tedy umožňuje rozpoznat koncové zařízení. Načtení cookies nám umožňuje vytvořit optimální online nabídku pro vás a tím vám usnadnit její využití, např. uložením hesla. Jestliže si nepřejete, aby server společnosti Konplan s.r.o. opět rozpoznal váš počítač, laskavě nastavte internetový prohlížeč tak, aby cookies byly vymazány z vašeho pevného disku, všechny cookies byly blokovány anebo aby bylo před uložením cookies vydáno varování.
 
10.  Webová analýza
 
Statistické informace o využívání naší online nabídky potřebujeme k usnadnění jejího používání, měření jejího účinku a průzkumu trhu. 
K tomuto účelu používáme nástroje pro webovou analýzu, které popisuje tento odstavec.
Profily užívání vytvořené těmito nástroji a analytickými cookies nebo na základě vyhodnocení souborů log nejsou spojovány s osobními údaji. Tyto nástroje buď nevyužívají IP adresy uživatelů vůbec, nebo je zkrátí bezprostředně po přijetí. Poskytovatelé těchto nástrojů zpracovávají údaje pouze jako smluvní zpracovatelé na základě našich pokynů a nikoli k vlastním účelům. 
V případě nástrojů, které pracují s opt-out cookies, je třeba upozornit na skutečnost, že funkce opt-out závisí na zařízení, resp. prohlížeči a že je určena v zásadě pouze pro bezprostředně používané koncové zařízení, resp. prohlížeč. V případě, že používáte několik koncových zařízení, resp. prohlížečů, musíte nastavit funkci opt-out na každém jednotlivém koncovém zařízení a prohlížeči.
Kromě toho můžete deaktivováním cookies zabránit vytváření profilů užívání.
 
10.1.  Webtrekk
 
Ke statistickému vyhodnocení webových stránek používáme technologie společnosti Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlín (www.webtrekk.de). Služby poskytované společností Webtrekk nám umožňují získat statistické údaje o využívání naší webové nabídky. Tyto údaje jsou používány k neustálému zdokonalování a optimalizaci webových stránek Konplan s.r.o., aby byly pro vás stále zajímavější. Firma Webtrekk GmbH získala certifikaci ústavu TÜV Saarland v oblasti ochrany dat pro software na monitorování webových stránek. Kontrola a certifikace byla zaměřena především na shromažďování a zpracování sledovacích údajů z hlediska plnění předpisů o ochraně a bezpečnosti dat. V rámci využívání těchto webových stránek jsou získávány a vyhodnocovány informace, které předává váš prohlížeč. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím technologie cookies a tzv. pixelu, který je součástí každé webové stránky. Tímto způsobem jsou získávány následující údaje: request (název požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, používaný operační systém, rozlišení okna prohlížeče, rozlišení displeje, aktivace Javascript, vypnutí/zapnutí Java, zapnutí/vypnutí cookies, barevná hloubka, referer URL, IP adresa (je získávána pouze v anonymizovaném formátu a okamžitě po použití je opět vymazána), čas přístupu, kliknutí, hodnoty objednávek, košíky na zboží a anonymizované obsahy formulářů (např. zda bylo vyplněno telefonní číslo). Vždy je však vyloučena přímá identifikace osoby. Takto získané údaje jsou využívány k vytváření anonymních profilů užívání, které tvoří základ webových statistik.  Data získaná technologiemi Webtrekk nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu příslušné osoby používána k identifikaci návštěvníka webových stránek a nejsou v žádném případě spojena s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Souhlas se shromažďováním a ukládáním dat technologiemi Webtrekk lze kdykoli zrušit s budoucím účinkem.  K tomu účelu laskavě použijte následující odkaz: Chtěl bych být vyřazen ze sledování technologií Tracking! Na základě potvrzení tohoto odkazu je na vašem nosiči dat uložen tzv. opt-out cookie. Platnost tohoto cookie činí pět let. Dovolujeme si upozornit, že při smazání veškerých cookies na vašem počítači bude vymazán i tento opt-out cookie. To znamená, že pokud nadále nesouhlasíte s anonymizovaným shromažďováním dat technologiemi Webtrekk, musíte znovu nastavit opt-out cookie.  Opt-out cookie je třeba nastavit pro každý prohlížeč a pro každý počítač. Jestliže jste navštívili naše webové stránky z domova a ze zaměstnání anebo jste použili různé prohlížeče, musíte aktivovat opt-out cookie v jednotlivých prohlížečích, resp. na jednotlivých počítačích.
 
10.2.  Google Analytics
 
Google Analytics je služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google"). Google Analytics používá „cookies", tj. textové údaje, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují společnosti Google analyzovat využití naší nabídky. Informace o využívání našich webových stránek shromážděné prostřednictvím cookie (včetně vaší IP adresy) jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, na němž jsou uloženy. Upozorňujeme, že na našich webových stránkách byla funkce Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp(); který zaručuje anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adresy). Na náš podnět obdrží společnost Google vaši IP adresu pouze ve zkrácené formě, čímž je zajištěna anonymizace a není možné zpětně dovodit vaši identitu. V případě aktivace anonymizace IP adresy na našich webových stránkách společnost Google předem zkrátí vaši IP adresu ve členských státech Evropské Unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa, která je tam zkrácena. Společnost Google se dále řídí ustanoveními o ochraně údajů EU-US Privacy Shields a je odpovídajícím způsobem registrována a zapsána Ministerstvem obchodu USA. Google používá uvedené informace k vyhodnocení vašeho využívání našich webových stránek, ke zpracování reportů o aktivitách na webových stránkách, které jsou určeny pro nás, a dále k poskytování služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetem. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojena s jinými údaji společnosti Google. Google předává tyto údaje třetí straně pouze na základě platných předpisů nebo v rámci smluvního zpracování dat. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaše údaje s jinými daty, které shromažďuje.
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním dat, která o vás zjistila společnost Google, jakož i s výše popisovaným způsobem zpracování dat a uvedeným účelem.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google shromažďovat informace prostřednictvím cookies a dat získaných na základě prohlížení těchto webových stránek (včetně své IP adresy), jakož i dalšímu zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete plug-in pro prohlížeč, na nějž odkazuje následující odkaz.
Podrobnější informace o Google Analytics a ochraně dat naleznete na webových stránkách na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Dále můžete kdykoli s budoucím účinkem zrušit souhlas se shromažďováním dat a jejich ukládáním prostřednictvím Google Analytics nastavením opt-out cookie. K tomu účelu laskavě použijte následující odkaz: Chtěl bych být vyřazen ze sledování službou Google Analytics! Na základě potvrzení tohoto odkazu je na vašem nosiči dat uložen tzv. opt-out cookie. Platnost tohoto cookie činí pět let. Dovolujeme si upozornit, že při smazání veškerých cookies na vašem počítači bude vymazán i tento opt-out cookie. To znamená, že pokud nadále nesouhlasíte s anonymizovaným shromažďováním dat technologiemi Webtrekk, musíte znovu nastavit opt-out cookie. Opt-out cookie je třeba nastavit pro každý prohlížeč a pro každý počítač. Jestliže jste navštívili naše webové stránky z domova a ze zaměstnání anebo jste použili různé prohlížeče, musíte aktivovat opt-out cookie v jednotlivých prohlížečích, resp. na jednotlivých počítačích.
 
10.3. Google reCAPTCHA
 
Používáme službu Google reCAPTCHA k ochraně našich webových stránek před spamem a zneužitím. reCAPTCHA zabraňuje automatizovanému softwaru (tzv. botům) ve zneužití webové stránky, tzn. je prováděna kontrola, zda zadané údaje skutečně vyplnil člověk. Pro tuto kontrolu jsou shromažďovány a zpracovávány následující údaje:
referer (adresa stránky, na níž se používá captcha)
IP adresa uživatele
účet Google (pokud je uživatel přihlášen u Google, je rozpoznán a přiřazen)
chování uživatele při zadávání údajů (např. odpověď na dotaz reCAPTCHA, rychlost vyplnění polí formuláře, pořadí při volbě vstupních polí uživatelem), aby mohly být zdokonaleny rozpoznávací vzorce společnosti Google  prohlížeč, velikost prohlížeče a jeho rozlišení, plug-iny prohlížeče, datum, nastavený jazyk
kaskádové styly CSS a skripty (Javascript) internetové stránky
používání myši nebo dotykového displeje na stránce
Google dále čte cookies jiných služeb Google, jako např. Gmailu, Search a Analytics. Veškeré uvedené údaje jsou zasílány společnosti Google v zašifrované podobě. Následné vyhodnocení společností Google rozhoduje o tom, v jaké formě bude captcha zobrazena na stránce - buď ve formě zaškrtávacího políčka, nebo pole pro zadávání textu. Načítání nebo ukládání osobních údajů ze vstupních polí příslušného formuláře se neprovádí.
Další informace o politice ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na www.google.com/policies/privacy/.
 
11.  Plug-iny sociálních sítí
 
V naší online nabídce používáme tzv. plug-iny různých sociálních sítí, které jsou podrobněji popsány v tomto odstavci.
Plug-iny představují samostatné rozšíření sociálních sítí poskytovatelem. Z toho důvodu nemáme vliv na rozsah dat, která jsou tímto způsobem získávána a ukládána. Pokud nesouhlasíte s tím, aby poskytovatelé sociálních sítí dostávali a popř. ukládali nebo dále využívali údaje o této online nabídce, neměli byste takové plug-iny používat. Tzv. řešením dvěma kliknutími vás chráníme před tím, aby poskytovatelé sociálních sítí standardně shromažďovali a vyhodnocovali vaši návštěvu na našich webových stránkách.
 
11.1.  Plug-iny Facebook
 
Facebook provozuje na www.facebook.com společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a na www.facebook.de společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook"). Přehled plug-inů Facebook a jejich vzhled naleznete zde: http://developers.facebook.com/plugins.Informace o ochraně dat ve společnosti Facebook naleznete zde: http://www.facebook.com/policy.php.
 
11.2. Plug-iny Pinterest
 
Pinterest je provozován společností Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Pinterest"). Přehled plug-inů Pinterest a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Informace o ochraně dat ve společnosti Pinterest naleznete zde: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
 
12. YouTube
 
Tato online nabídka využívá videoplatformu YouTube, která je provozována společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube”). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávat audio a videosoubory. 
Jestliže vyvoláte odpovídající stránku naší nabídky, integrovaný přehrávač YouTube vytvoří spojení s YouTube, aby bylo možné přenášet a přehrávat audio a videosoubory. Přitom jsou však rovněž přenášena data na platformu YouTube, která představuje odpovědnou osobu. Za zpracování těchto dat společností YouTube neneseme odpovědnost. 
Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných dat, jejich dalším zpracování a využívání společností YouTube, o vašich právech a volitelných možnostech ochrany vašich osobních údajů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube.
 
13.  Používání našich mobilních aplikací
 
Kromě naší online nabídky poskytujeme rovněž mobilní aplikace, které si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení. Mimo dat shromažďovaných z webových stránek získáváme rovněž prostřednictvím našich aplikací další osobní údaje, které přímo souvisejí s používáním mobilního zařízení. K tomu však dochází pouze v případě, že jste s tím výslovně souhlasili.
 
13.1.  Zpracování vašich lokalizačních údajů
 
Naše nabídka zahrnuje tzv. Location Based Services, které nám umožňují představit speciální nabídky přizpůsobené příslušnému místu, na němž se nacházíte. Pokud k tomu dáte souhlas, zjišťujeme vždy poslední tři místa na základě souřadnic GPS, které odešle mobilní koncové zařízení, a vaši IP adresu, abychom mohli nabídnout tyto funkce aplikace. Přitom však nevytváříme pohybový profil. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastavení příslušné aplikace nebo operačního systému mobilního koncového zařízení a také ji můžete znovu aktivovat nebo přechodně deaktivovat režimem Pauza, aniž byste tím ovlivnili základní funkčnost vlastní aplikace.
 
13.2. Analýza aplikací
 
Statistické informace o využívání naší online nabídky potřebujeme k usnadnění jejího používání, měření jejího účinku a průzkumu trhu. K tomuto účelu využíváme nástroje pro analýzu aplikací popisované v tomto odstavci.
Profily užívání vytvořené těmito nástroji nejsou spojeny s osobními údaji. Tyto nástroje buď nevyužívají IP adresy uživatelů vůbec, nebo je zkrátí bezprostředně po přijetí.
Poskytovatelé těchto nástrojů zpracovávají údaje pouze jako smluvní zpracovatelé na základě našich pokynů a nikoli k vlastním účelům. 
Ke každému nástroji a příslušnému poskytovateli naleznete dále údaje a informace, jak můžete zrušit souhlas se shromažďováním a zpracováním dat prostřednictvím uvedeného nástroje.
 
13.3. Zpracování dat provozovateli obchodů s aplikacemi 
 
Při stahování příslušné aplikace neshromažďujeme data. Přenos dat, jako např. uživatelského jména, e-mailové adresy a individuálního identifikačního čísla zařízení, do obchodů s aplikacemi (např. Google Play společnosti Google, App Store společnosti Apple, Galaxy App Store společnosti Samsung) je mimo naši kontrolu. Na takové shromažďování dat a jejich další zpracování obchodem s aplikacemi, který představuje odpovědnou osobu, nemáme vliv.
 
14. Newsletter
 
V rámci naší online nabídky se můžete přihlásit k odběru newsletteru. Používáme k tomu tzv. metodu double opt-in, podle níž vám nejprve zašleme jeden newsletter prostřednictvím elektronické pošty, služby přenosu zpráv (např. WhatsApp), SMS nebo zprávy push, až když jste předtím výslovně potvrdili kliknutím na odkaz ve zprávě aktivaci služby zasílání newsletteru. Jestliže se později rozhodnete ukončit zasílání newsletteru, můžete tak kdykoli učinit odvoláním uděleného souhlasu. Udělení souhlasu lze zrušit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru zaslaném elektronickou poštou, popř. v nastavení správy příslušné online nabídky. Můžete nás rovněž kontaktovat na adrese uvedené v kontaktních údajích v odst. „Odpovědná osoba“.
 
15. Externí odkazy
 
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran - poskytovatelů, kteří nejsou s námi spojeni.  Po kliknutí na tento odkaz již nemůžeme nijak ovlivnit shromažďování, zpracování a využívání jakýchkoli osobních údajů přenesených po kliknutí na odkaz třetí strany (jako např. IP adresy nebo URL stránky, na níž se odkaz nachází), protože chování třetí strany je samozřejmě mimo naši kontrolu. Za zpracování takových osobních údajů třetí stranou nepřejímáme žádnou odpovědnost.
 
16. Bezpečnost 
 
Naši pracovníci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou zavázáni k mlčenlivosti a dodržování ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů. 
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany vašich dat, která spravujeme, především proti rizikům náhodného nebo nedovoleného zničení, manipulaci, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zveřejnění, resp. přístupu. Tato bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technickým vývojem.
 
17.  Vaše práva jako uživatele
 
Jestliže chcete uplatnit svá práva, použijte údaje uvedené v odstavci „Odpovědná osoba“. Laskavě zajistěte, abychom vás mohli jednoznačně identifikovat.
Jste oprávněni od nás získat informace o zpracování vašich údajů. Tímto způsobem můžete uplatnit právo na informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, můžete od nás dále požadovat opravu nesprávných údajů, jakož i doplnění nebo smazání vašich údajů. To však neplatí pro údaje, které jsou potřebné pro účetní a zúčtovací účely nebo které podléhají povinnému uchování podle zákona. V případě, že není zapotřebí přístup k takovým údajům, je jejich zpracování omezeno. Jestliže jsou splněna zákonná opatření, můžete rovněž od nás požadovat, abychom zpracování vašich údajů omezili. 
Nesouhlas se zpracováním údajů:
Dále máte právo kdykoli zrušit souhlas se zpracováním údajů. V takovém případě zastavíme zpracování vašich údajů, nemůžeme-li podle platných předpisů prokázat závažné legitimní důvody, které opravňují další zpracování údajů a které mají přednost před vašimi právy. 
Nesouhlas s přímým marketinkem:
Kromě toho můžete kdykoli zrušit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro reklamní účely („Nesouhlas s reklamou“). Upozorňujeme, že z organizačních důvodů můžeme váš nesouhlas obdržet právě v době, kdy jsou vaše údaje využívány v rámci již probíhající kampaně.
Nesouhlas se zpracováním údajů v případě zákonného „oprávněného zájmu“:
Dále máte právo kdykoli zrušit souhlas se zpracováním údajů, pokud se tak děje na základě zákonného oprávněného zájmu. V takovém případě zastavíme zpracování vašich údajů, nemůžeme-li podle platných předpisů prokázat závažné legitimní důvody, které opravňují další zpracování údajů a které mají přednost před vašimi právy. 
Zrušení souhlasu:
Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Zákonnost zpracování vašich údajů až do odvolání tím zůstává nedotčena.
 
17.1. Přenositelnost údajů
 
Máte rovněž právo obdržet data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním strojově čitelném formátu, resp. požadovat, aby data byla zaslána třetí straně, je-li to technicky proveditelné.
 
17.2. Právo na stížnost u orgánu dohledu:
 
Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů. V této souvislosti se můžete obrátit na úřad pro ochranu údajů, který je příslušný podle vašeho bydliště, resp. spolkové země, nebo na úřad pro ochranu údajů, který je pro nás příslušný: 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 
Telefon: +420 234 665 800
E-mail: posta@uoou.cz
 
18.  Změna oznámení o ochraně osobních údajů
 
Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, jestliže to vyžaduje technický pokrok. V takovém případě přizpůsobíme odpovídajícím způsobem naše oznámení o ochraně osobních údajů. Laskavě se vždy seznamte s aktuální verzí našeho oznámení o ochraně osobních údajů.
 
Stav: 23.08.2018